Regulamin
§ 1. DEFINICJE

Firma Handlowo Usługowa ARGO Alicja Olender adres: ul. Magazynowa 7 lok. 1, 19-300 Ełk, NIP 741-169-70-58, Regon 280177129.
Formularz Rejestracji - funkcjonalność Sklepu internetowego, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto Klienta, a następnie przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
Konsument – Konsument w rozumieniu art. 22 1 KC, dokonująca rejestracji w Sklepie Internetowym oraz zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Przedsiębiorca - Przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 KC dokonująca rejestracji w Sklepie Internetowym oraz zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego (Klientem może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca).
Sklep Internetowy - prowadzone przez Firmę Sklepy Internetowe dostępne pod adresem www.silnikizaburtowe.net za pośrednictwem których Klient może zakupić oferowane przez Firmę Towary. W Regulaminie użycie pojęcia Sklep Internetowy odnosić się będzie łącznie do sklepu www.silnikizaburtowe.net
Towar – oferowane przez Firmę Towary, prezentowane w sklepie internetowym, mogące stanowić przedmiot umowy sprzedaży.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca przygotować listę Towarów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Towarów na podstawie wyborów Klienta.
Regulamin - regulamin Sklepu Internetowego www.silnikizaburtowe.net
UPK - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
UODO - ustawa dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.).
Umowa Konta Klienta – nieodpłatna, dobrowolna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotycząca możliwości korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone za pomocą funkcjonalności Sklepu Internetowego, wskazujące na: ilość i rodzaj Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym w chwili wyrażania oświadczenia woli (składania Zamówienia), cenę, miejsce wydania Towaru, dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy w zakresie zakupu Towaru o parametrach wyrażonych w Zamówieniu.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnych pod adresem internetowym www.silnikizaburtowe.net , w tym w szczególności:
a. Rejestracji w Sklepie Internetowym;
b. zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Towarów,
c. składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym,
d. dostarczania zamówionych Towarów,
e. uiszczania ceny sprzedaży Towarów i kosztów dostawy,
f. prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
g. procedury reklamacji.
2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
3. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
4. Klient może kontaktować się z Firmą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 , w szczególności składać reklamacje, za pomocą: Działu Obsługi Klienta e-mail: , telefon: + 48 87 6100655, listownie na adres pocztowy FHU ARGO ul. Magazynowa 7 lok. 1, 19-300 Ełk. . Koszty połączenie telefonicznego jest zgodny ze stawką operatora z którego korzysta Klient.
5. Wszystkie Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.silnikizaburtowe.net stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień na Towary, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safarii;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
7. Składanie przez Klienta Zamówień na Towary oferowane przez Sklep Internetowy wymaga prawidłowego zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
 
§ 2. REJESTRACJA, ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta będącego Konsumentem) Konsument powinien wypełnić Formularzu Rejestracji podając : imię i nazwisko lub login; adres e-mail; hasło, adres do doręczeń (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj);
2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta będącego Przedsiębiorcą) Przedsiębiorca powinien wypełnić Formularzu Rejestracji podając :Pełną nazwę prowadzonej działalności gospodarczej; Adres email; Hasło; adres do doręczeń (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj); numer NIP.
3. Dodatkowo Klient powinien zapoznać się z aktualnym Regulaminem Sklepu Internetowego oraz następnie zaakceptować jego postanowienia. W celu świadczenia przez Spółkę usług oferowanych przez Sklep Internetowy oraz w celu realizacji Zamówień Klient powinien wyrazić dodatkowo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji Zamówienia.
4. Po prawidłowym i zgodnym z prawdą wypełnieniu Formularza Rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj”. Na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość zawierające stosowny link wygenerowany wskutek wypełnienia Formularza Rejestracyjnego.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego (Umowa Konta Klienta) zostaje zawarta w chwili aktywacji Konta Klienta, co następuje w momencie kliknięcia linku aktywacyjnego zawartego w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
6. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Firma nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
7. Klient może wypowiedzieć umowę Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Firmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.silnikizaburtowe.net żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
8. Rejestracja, korzystanie z oferowanej funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz zawarcie Umowy Konta Klienta są nieodpłatne i dobrowolne.
9. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
10. Firma oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
11. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.
12. Dane podane przy rejestracji konta Klienta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
13. Klient, który zarejestrował konto Klienta, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać Zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta Klienta w Sklepie Internetowym w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
b. korzystania z usług oferowanych przez Firmę w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c. korzystania z usług oferowanych przez Firmę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d. korzystania z usług oferowanych przez Firmę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
15. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień o których mowa powyżej w ust. 14 Firma może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Firma może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta Klienta skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w Sklepie Internetowym.
16. Klient jest zobowiązany do powiadomienia Firmy o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Wszelkie Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego należy kierować na adres Firmy wskazany powyżej w § 1 ust. 4 Powyżej. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni, a gdyby nie było to możliwe w tym terminie Firma poinformuje Klienta kiedy złożona reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 3. ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonać zakupu Towaru przez złożenie Zamówienia. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym (po uprzednim zarejestrowaniu i wybraniu Towarów) są składane poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Składając Zamówienie Klient potwierdza, przyjmuje do wiadomości, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w Zamówieniu.
2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta:
a) (Obligatoryjnie) Aktualnego Regulaminu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego,
b) (Obligatoryjnie) zgody na przetwarzanie danych osobowych.
co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole – potwierdzając tym samym zapoznanie - przed złożeniem Zamówienia.
3. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż brak zapoznania się akceptacji przez Klienta z informacjami wskazanymi powyżej w ust. 2 pk.t a – c w toku składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w Sklepie Internetowym.
4. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Skuteczne złożenie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Firmy, co zostaje uwidocznione poprzez zamieszczenia informacji o dostępności (ilości dostępnego Towaru). W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
a. zalogować się do Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu formularza logowania na podstawie danych udostępnionych na etapie wypełniania Formularza Rejestracyjnego;
b. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do Koszyka”;
c. wybrać rodzaj dostawy (sposób dostarczenia Towaru)
d. wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru;
e. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” lub „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – co oznacza złożenie Zamówienia na Towar z obowiązkiem zapłaty.
5. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia (cena Towaru wraz ze wszystkimi kosztami dodatkowymi) każdorazowo podawana jest na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 4 powyżej w zakresie przesyłek Towarów wielkogabarytowych.
6. Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia – naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” lub „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia, w zakresie wyboru (dodania lub usunięcia) Towaru z Koszyka.
7. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.
8. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę Zamówienia złożonego przez Klienta wraz ze wszystkim danymi pozwalającymi określić zamówioną usługę.
9. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (w tym także udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie) wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep Internetowy: informacji o zamówionym Produkcie wraz ze wskazaniem jego ceny, koszcie dostawy, kwocie do zapłaty za całość Zamówienia, Regulaminu Sklepu Internetowego, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz wzorem oświadczania o odstąpieniu od umowy do samodzielnego pobrania, wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania.
10. Wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem sposobów dostawy, wskazanych poniżej w treści Regulaminu.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTAWA, KOSZTY DOSTAWY

1. Realizacja Zamówienia następuję (rozpoczyna się) po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w treści wiadomości zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany niezwłocznie o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, zmiana zamówionego Towaru). W przypadku anulowania zamówienia przez Konsumenta, Firma niezwłocznie zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną
2. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Klientów o spodziewanym terminie dostawy.
4. Zamówienia mogą zostać zrealizowane w następujący sposób w zależności od wyboru Klienta oraz w zależności od Sklepu Internetowego:
a. Odbiór własny w siedzibie Firmy, gdzie przed wydaniem Towaru dokonany zostanie przegląd przedsprzedażowy zamówionych Towarów oraz ewentualnie zostanie przeszkolony Klienta w zakresie obsługi Towaru.
b. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres, podany na etapie składania Zamówienia.
5. W przypadku:
a. określonym w ust. 4 pkt. a powyżej za wyjątkiem zdarzeń wyjątkowych/losowych, o których Sklep Internetowy poinformuje Klienta w momencie niemożliwości dotrzymania takiego terminu. Klient otrzyma informację o przygotowaniu Zamówienia do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Towar oczekuje na odbiór przez 7 dni roboczych, liczonych od momentu wysłania do Klienta powiadomienia o przygotowaniu Zamówienia do odbioru. Po upływie powyższego terminu Zamówienie zostaje anulowane;
b. określonym w ust. 4 pkt. b powyżej za wyjątkiem zdarzeń wyjątkowych/losowych, o których Sklep Internetowy poinformuje Klienta w momencie niemożliwości dotrzymania takiego terminu, przesyłka jest nadawana najpóźniej 30 dnia roboczego po dniu przyjęcia do realizacji Zamówienia. W momencie nadania przesyłki, na adres e-mailowy Klienta wysyłana jest wiadomość potwierdzająca jej wysyłkę.
6. Przesyłki wysyłane zgodnie z ust. 5 pkt. b są za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx lub UPS. Średni czas doręczenia przesyłki przez firmę kurierską od chwili odebrania jej z magazynu Firmy wynosi 1-2 dni robocze. W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Klientem. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu firmy FedEx lub UPS.
7. W przypadku odbiorów osobistych Firma zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty).
8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Klietna w Zamówieniu lub na etapie Rejestracji.
9. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Firmę telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji na adres wskazany w § 1 ust. 4.
10. Koszt dostawy za pośrednictwem firmu kurierskiej jest każdorazowo wskazywany na etapie poprzedzającym złożenie Zamówienia. Stosowna informacja zawarta jest każdorazowo w Koszyku
11. Dostawa Towaru do Firmy oraz jego odbiór jest bezpłatny.
12. W przypadku planowanej dostawa materiałów niebezpiecznych (materiałów chemicznych, materiałów łatwopalnych i akumulatorów) Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. W takiej sytuacji jedynymi możliwym sposobem odbioru Towaru może być odbiów w siedzibie Firmy.

§ 5. CENA TOWARU, PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość Koszyka). Niektóre dostawy towaru mogą być realizowane bezpłatnie. Informacja o cenie dostawy podawana jest przed złożeniem Zamówienia.
3. Ceny podawane w Sklepie Internetowym są wiążące przy złożeniu Zamówienia.
4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego,, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, oraz wprowadzania w nich zmian.
5. Potwierdzenie zamówienia po stronie klienta odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Zamawiam i płacę” lub „Zamawiam i płacę przy odbiorze”. Klikając ten przycisk Klient przyjmuje do wiadomości, iż złożenie stosownego zamówienia wiąże się z koniecznością zapłaty za Towar oraz jego odbioru.
6. Płatność za zakupiony Towar możliwa jest:
a. przelewem na rachunek bankowy Firmy dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
b. za pobraniem (wyłącznie dla Sklepu Internetowego www.silnikizaburtowe.net).
7. Brak wpłaty ceny Zamówienia po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sklep Internetowy, anuluje Zamówienie.
8. Dowodem płatności jest faktura VAT.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW

1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z UPK może odstąpić (w całości lub w części) od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@silnikizaburtowe.net w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
2. W sytuacji, gdy jednym Zamówieniem Konsument dokonał zakupu więcej niż jednego Towaru prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w całości lub w części w zależności od decyzji Konsumenta. Oznacza to, iż Konsument ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części.
3. Termin do odstąpienia od umowy (w całości i w części) wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta) weszła w posiadanie pierwszego z Zamówionych Towarów. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres wskazany w ust. 3 poniżej.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Firmę na adres: Firma Handlowo Usługowa ARGO Alicja Olender, ul. Magazynowa 7 lok. 1, 19-300 Ełk e-mail biuro@silnikizaburtowe.net, tel. +48 87 6100655, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Konsument dokonał zakupu więcej niż jednego Towaru, niezbędne jest podanie czy Konsument odstępuję od umowy w całości, czy tez w części. W sytuacji, braku stosownej informacji, przyjmuje się, iż Konsument dokonał odstąpienia w całości od zawartej umowy.
5. Firma niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem adresu email użytego na etapie składania Zamówienia.
6. Przykładowy Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) przekazywane jest Konsumentowi:
a. w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, ponadto
b. znajduje się w potwierdzeniu Zamówienia o którym mowa w § 3. ust. 9 Regulaminu oraz
dostępne jest na stronie Sklepu Internetowego
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, przy czym Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Firma zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru – koszt dostawy od Firmy do Konsumenta, o ile takie zostały naliczone (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Firma otrzymała oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności nastąpi proporcjonalnie do zakresu odstąpienia przez Konsumenta od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotnego Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Skutkiem odstąpienia od umowy jest konieczność zwrotu przez Konsumenta Towaru. Towar należy odesłać lub przekazać na adres wskazany w § 1 ust. 4 powyżej, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Firmę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – koszt odesłania do Firmy.
9. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
10. We wszelkich pytaniach związanych ze zwrotami Konsumenci mogą skontaktować się z Firmą, dane wskazane są w § 1. ust. 4 Regulaminu.
11. Zgodnie z art. 38 UPK prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
§ 7. GWARANCJA

1. Wszystkie Towary zakupione z wykorzystaniem Sklepu Internetowego są objęte gwarancją Firmy.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy wraz z dostarczonym Towarem. Druk gwarancji określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.
3. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Dilerów, których adresy na żądanie poda Firma.
4. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
5. Na wszelkie pytania związane z reklamacjami Konsumentów odpowiedzi udzielą przedstawiciele Firmy za sposobów komunikacji wskazanych w § 1 ust. 4 Regulaminu.

§ 8. REKLAMACJE, WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW

1. Wszystkie oferowane przez Firmę Towary pochodzą z legalnego źródła.
2. Firma jest odpowiedzialna wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną Towaru jest niezgodność dostarczonych Towarów z umową. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Towaru przez Firmę. Roszczenie Konsumenta o usuniecie wady lub wymianę Towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg tego terminu nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od wydania Konsumentowi Towaru.
3. Jeżeli Towar posiada wadę, Konsument może żądać usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od umowy.
4. W przypadku zgłoszenia przez Konsumenta stosownych roszczeń Firma wymieni Towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym terminie, o ile nie pociąga to dla Konsumenta nadmiernych niedogodności. Niezależnie od tego Konsument może zamiast proponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany Towaru lub zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Firmy nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę.
5. Firma w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku, gdy Konsument zgłosił stosowne roszczenia (tj. zażądał wymiany lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając wartość obniżenia ceny), a Firma nie ustosunkowała się do tego roszczenia w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, przyjmuje się, iż Firma uznała żądanie Konsumenta za uzasadnione.
6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Konsument powinien dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) do Firmy na adres wskazany § 1 ust. 4 i opisem reklamacji. Opis reklamacji powinien zawierać:
a. Informację czego Konsument się domaga tj. czy żąda wymiany Towaru, usunięcia wady, czy też obniżenia ceny;
b. Informację o niezgodności towaru z umową;
c. dane kontaktowe do Konsumenta.
7. Wzór Formularza reklamacji (stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) przekazywany jest Konsumentowi:
a. w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, ponadto
b. znajduje się w potwierdzeniu Zamówienia o którym mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu oraz
c. dostępne jest w Regulaminie dostępnym na stronie Sklepu Internetowego www.silnikizaburtowe.net
8. Przedsiębiorca nabywający Towar ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Firmie za nabycie danego Towaru.
 
§ 9. PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta Serwisu, które są przeznaczone są do korzystania z Serwisu, poprzez dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Klienta. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Serwisu i odpowiednio wyświetlić dostosowaną do indywidualnych preferencji stronę internetową Serwisu. Dodatkowo pliki te pozwalają na przyśpieszenie ładowania niektórych elementów Serwisu oraz umożliwiają tworzenie statystyk, których celem jest ulepszanie struktury i zawartości Serwisu. Pliki cookies najczęściej posiadają unikalny numer oraz zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
2. W Sklepie Internetowym zastosowanie mogą znaleźć następujące rodzaje plików cookies:
a) sesyjne - które znajdują się urządzeniu Klienta do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
b) stałe – które pozostają na urządzeniu Klienta przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Klienta;
c) konieczne – które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
d) zabezpieczające – które służącą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
e) funkcyjne – które umożliwiają zapisywanie ustawień Klienta i personalizację interfejsu Klienta.
2. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies, Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny jakichkolwiek informacji.
3. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają działanie plików cookies. Klient w każdej chwili może wyłączyć funkcje plików cookies. Dodatkowo ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na funkcjonalność Sklepu Internetowego, takie jak ciągłe zalogowanie Klienta, czy zapamiętywanie haseł.
4. Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta.
 
§ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zawartość Sklepu Internetowego stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i jako taki podlega ochronie.
2. Prezentacja Sklepu Internetowego oraz każdy jego element, w tym znaki towarowe, slogany, grafika, loga, nazwy handlowe, obrazy i nazwy domen, które pojawiają się w Sklepu Internetowego, są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz należą do Firmy lub podmiotów trzecich.
3. Żadna część Sklepu Internetowego, w tym jego logo, slogany, grafika, nazwy handlowe lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób.
4. Przystępując do korzystania ze Sklepu Internetowego Klienta ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
 
§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Firma nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu UODO jest Firma Handlowo Usługowa ARGO Alicja Olender adres: ul. Magazynowa 7 lok. 1, 19-300 Ełk, NIP 741-169-70-58, Regon 280177129.
4. Firma przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 
§ 12. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW – WYŁĄCZNIE DLA KONSUMENTÓW

1. Firma niniejszym informuje, iż w sytuacji powstania sporu związanego z realizacją umowy Konsument w celu uniknięcia ewentualnych sporów sądowych ma możliwość:
a) do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu powstałego pomiędzy Konsumentem a Firmą,
b) do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, a nadto obie strony tj. Firma oraz Konsument muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Firma niniejszym informuje, iż stosowne wnioski dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Niezależnie od powyższego Firma niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/. Dodatkowo Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Firmą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów pod adresem strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30-01-2017r.
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za:
a. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta;
b. za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
7. Załączniki – (DOTYCZĄ TYLKO KONSUMENTÓW):
a. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy;
b. Wzór Formularza reklamacyjnego.


do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl